0
Сравняване на продукти 0
0продукт(а) - 0.00 лв. 

Общи условия

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия www.ga-clima.com

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на Договор за покупко-продажба между "Джи и Ей" ЕООД, ЕИК 121481374, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Нишава” №111, наричано по-долу за краткост „Джи и Ей“ ЕООД, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от друга във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез www.ga-clima.com - електронен магазин стоки.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2. "Джи и Ей" ЕООД е търговско дружество, с ЕИК 121481374, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.”Нишава” №111, e-mail: office@ga-clima.com

3. www.ga-clima.com е уебсайт за електронна търговия, който е собственост на “Джи и Ей” ЕООД, представлява виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

4. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в www.ga-clima.com и се е съгласило с настоящите Общи условия.

5. „Клиенстки профил” е обособена част www.ga-clima.com, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от "Джи и Ей" ЕООД, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.ga-clima.com, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.ga-clima.com.

7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.ga-clima.com стоки и услуги.

8. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

9. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

10. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

12. „Електронна препратка”е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

13. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

14. „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

15. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

16. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

17. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

Предмет

“Джи и Ей“ ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.ga-clima.com -Онлайн Магазин стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници www.ga-clima.com изисквания за конкретните стоки.

Регистрация

1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.ga-clima.com стоки, Клиентът трябва: Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.ga-clima.com

При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на www.ga-clima.com данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

2. В случай, че Клиент на "Джи и Ей" ЕООД предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, "Джи и Ей" ЕООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет.

3. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез "Джи и Ей" ЕООД стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

4. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Промени в Общите условия

Доколкото предлаганите от www.ga-clima.com стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от "Джи и Ей" ЕООД.

5. При извършване на промени в Общите условия, "Джи и Ей" ЕООД се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в www.ga-clima.com или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

6. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и "Джи и Ей" ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

Публикуване на информация за стоките в www.ga-clima.com

"Джи и Ей" ЕООД публикува на адрес https://www.ga-clima.com описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила. 

7. "Джи и Ей" ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Заявка за покупка

Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в www.ga-clima.com стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата www.ga-clima.com и натисне виртуалния бутон "Вход".

8. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

 • определяне на вида и количеството на стоката чрез натискане на виртуален бутон „Добави в количката”, обозначен срещу съответна стока;
 • преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката.
 • избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
 • Заявката за покупка на стока от www.ga-clima.com се счита за извършена след преминаване в полето "Финален”.
 • При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за "Джи и Ей" ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от www.ga-clima.com чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Цени 

Всички цени във www.ga-clima.com са в български левове, с включен ДДС. 

9. Указаните в www.ga-clima.com цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. 

10. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка .

Начини на плащане

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

 • в брой от Клиента или от трето лице от името на същия;
 • с кредитна или дебитна карта;
 • на кредит - след одобрение на Unicredit Bulbank;
 • чрез банков трансфер.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 15 дни. 

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 1-3 работни дни. В случаите когато стоката не е получена след изтичането на максималният предвиден срок за достава, клиентът е длъжен да информира служителите на "Джи и Ей" ЕООД в срок от 5 работни дни, за да се изясни причината за забавянето и/или липсата на поръчаната стока. В случаите когато няма подаден сигнал от Клиента, "Джи и Ей" ЕООД не носи отговорност за недоставени стоки.

11.Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

12. При предаване на стоката Клиентът или третото лице по подписват придружаващите я документи.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "Джи и Ей" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Право на отказ

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

13. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55, ал.3, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез www.ga-clima.com, като върне стоката в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до "Джи и Ей" ЕООД и да върне стоката с ненарушена цялост. "Джи и Ей" ЕООД е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ и е изпратил стоката обратно към "Джи и Ей" ЕООД. 

14. При получаване на пратката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

Права и задължения на "Джи и Ей" ЕООД

се задължава:

 • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;
 • да достави в срок заявената за покупка стока;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

www.ga-clima.com има право:

 • да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.
 • да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на www.ga-clima.com. "Джи и Ей" ЕООД си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на www.ga-clima.com и в клиентския профил Клиента.
 • да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

"Джи и Ей" ЕООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и www.ga-clima.com, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. "Джи и Ей" ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на www.ga-clima.com  (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Ограничаване на отговорността

"Джи и Ей" ЕООД полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

"Джи и Ей" ЕООД не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на www.ga-clima.com  .

"Джи и Ей" ЕООД не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на "Джи и Ей" ЕООД.

Доколкото "Джи и Ей" ЕООД не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, www.ga-clima.com  не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

"Джи и Ей" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.ga-clima.com  .

Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.ga-clima.com  и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, www.ga-clima.com  не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. www.ga-clima.com  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

"Джи и Ей" ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него стока;
 • да заплати разходите по доставката;
 • да получи стоката;
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно www.ga-clima.com  в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;
 • с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”.
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Клиентът има право на:

 1. достъп в режим онлайн до www.ga-clima.com  , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от www.ga-clima.com  . За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
 2. достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от www.ga-clima.com.

Клиентът се задължава при ползуване на www.ga-clima.com  :

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно www.ga-clima.com  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.ga-clima.com  и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея www.ga-clima.com  има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, "Джи и Ей" ЕООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Лични данни

Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата фирма. Личните данни са информация, която служи за Вашата индикация – име, адрес, електронен или пощенски адрес. "Джи и Ей" ЕООД не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки или се абонирате за информационни бюлетини.

"Джи и Ей" ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. "Джи и Ей" ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на "Джи и Ей" ЕООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на "Джи и Ей" ЕООД за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация с "Джи и Ей" ЕООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Когато осъществявате достъп до интернет сайта на "Джи и Ей" ЕООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице.Тази информация се използва с диагностична , статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

"Джи и Ей" ЕООД съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта на електронен магазин www.ga-clima.com  без разрешението и знанието на своите родители или настойници. "Джи и Ей" ЕООД няма да събира лични данни ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

"Джи и Ей" ЕООД не иска да получава конфеденциална или защитена информация от вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за не поверителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането си в www.ga-clima.com, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на www.ga-clima.com, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в www.ga-clima.com са под закрила на Закона за защита на личните данни. Потребителите на www.ga-clima.com са съгласни с факта, че фирма "Джи и Ей" ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

Всеки регистриран в www.ga-clima.com потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация която е въвел при регистрацията си.

Цели, за които може да се използва информацията:

"Джи и Ей" ЕООД използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до www.ga-clima.com на посочените адрес или e-mail за контакти (office@ga-clima.com).

С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до www.ga-clima.com на посочените адрес или e-mail за контакти (office@ga-clima.com).

Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "Джи и Ей" ЕООД. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

"Джи и Ей" ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в) в други посочени в закона случаи.

Прекратяване

При прекратяване на договора "Джи и Ей" ЕООД дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.

Клиентът може по всяко време за поиска от "Джи и Ей" ЕООД заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 1. преустановяване на дейността на www.ga-clima.com;
 2. прекратяване поддържането на магазина; или
 3. в други предвидени в закона случаи.

Разваляне на договора

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Обезщетения

Клиентът е длъжен да обезщети "Джи и Ей" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Клиентът е длъжен да обезщети "Джи и Ей" ЕООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

"Джи и Ей" ЕООД е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от www.ga-clima.com умишлено или при проявена груба небрежност.

Недействителност 

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на www.ga-clima.com и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Права на интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.ga-clima.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на "Джи и Ей" ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на www.ga-clima.com, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е www.ga-clima.com или трето лице.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на www.ga-clima.com, Клиентът дължи на "Джи и Ей" ЕООД неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава "Джи и Ей" ЕООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните в www.ga-clima.com услуги и други, моля да ги изпращате на следните адреси на електронна поща: office@ga-clima.com.

Купуване на кредит

Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките, включени в поръчката. Мобилни телефони подлежат на разсрочено плащане до 15 месеца и към тях не се прилага застраховка „Имущество”. Кандидатстването се извършва: онлайн, чрез сайта, посредством кликване върху бутона “купи на кредит”, след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. "Джи и Ей" ЕООД не участва по какъвто и да е